Kolbemajs

LG HAR SORTERNE

kraftfoderet og kan bidrage til lavere foderomkostninger og større selvforsyningsgrad

Bypass-stivelse udgør en større andel i majs end i korn, og gør derfor majsstivelse til et meget interessant fodermiddel til malkekøer. Specielt højtydende køer, som ofte er i kronisk energiunderskud, kan udnytte det højere indhold af bypass-stivelse i majs. Kolbemajs, som hovedsageligt består af stivelse, er en enkel og ofte billig kilde til majsstivelse. Kolbemajs i markplanen giver en forenklet markplan, et højt udbytte af stivelse, og en stor fleksibilitet i foderforsyningen. For hvis grovfoderproduktionen er for knap, kan kolbemajsen høstes som helsæd i stedet.

Sorter med Høj FK-NDF giver maksimal fleksi­bilitet

Kun de tidlige sorter bør vælges til kolbemajs. I lune egne vil tidlige sorter ofte opnå en meget høj stivelsesprocent og dermed højt udbytte, mens det i kølige områder ofte er et spørgsmål om kolberne kan nå at blive modne. Opnår kolberne ikke et tørstofindhold på mere end 50%, bør afgrøden snittes til helsæd. Og så er det en fordel at have valgt sorter med en høj FK-NDF. Gå derfor efter sorter der kombiner høj stivelse og høj FK-NDF.

SKAL du Satse på kolbemajs?

Til kolbemajs skal tørstofindholdet i kolben nå 54-58%, ellers bliver udbytte nedgangen for stor i forhold til at høste afgrøden som helsæd. Kolbemajs høstet med under 50% tørstof har for lavt et energiindhold, og der efterlades for mange FE i marken ved høst som kolbemajs. Det betyder, at majsen skal være i vækst og indlejre stivelse i kolben i 3-4 uger efter det optimale høsttidspunkt for helsæd. Typisk stopper majsens vækst senest medio oktober pga lavere temperaturer. Så hvis helsædshøsten først foregår i starten af oktober, skal det nøje vurderes på den enkelte lokalitet, om majsen kan nå at indlejre så meget mere stivelse, at udbyttetabet ved at høste som kolbemajs ikke bliver for stort.  Optimal dyrkningsteknik kan gøre kolbemajs til en mere sikker afgrøde – læs mere på modstående side under kernemajs. I køligere egne af landet og hvor der er risiko for tidlig frost i efteråret, bør der kun vælges blandt de absolut tidligste sorter til kolbemajs. Hvis helsædsmajsen har et tilstrækkeligt indhold af stivelse og der kun tildeles køerne en begrænset mængde stivelse i kraftfoderet, vil det være bedst at holde sig til helsædsmajs af høj kvalitet.

Se efter kolbemajssymbolet ved sorterne på side 20-27:

Slagtekalve bør fodres med kolbemajs

Kolbemajs har vist sig som et fremragende foder til slagtekalve. Tilvæksten er uændret i forhold til fodring med kraftfoder, men foderomkostningerne er væsentligt lavere. Kolbemajs er samtidig mere strukturrigt foder i forhold til kraftfoder, og har derfor også en positiv effekt overfor forekomsten af leverbylder. KFC Foulum er i en undersøgelse kommet frem til at op til 60% af foderrationen kan bestå af kolbemajs, uden at det påvirker den daglige tilvækst negativt. Fodereffektiviteten viste sig lidt lavere for kolbemajs i undersøgelsen, men det opvejes af en væsentlig lavere omkostninger per FE ved kolbemajsfodring. VFL Kvæg har beregnet, at ved at lade kolbemajs udgøre 58% af foderet kan DB per kalv forbedres med over 500 kr i forhold til fodring med 100% kraftfoder/halm, når der endda er taget højde for alle omkostninger.

Kolbemajs øger desuden selvforsyningsgraden via generelt højere udbytter i marken.