LG Animal Nutrition – giver mere mælk i praksis

En høj cellevægsfordøjlighed giver en højrer mælkeydelse i forhold til lav cellevægsfordøjlighed. Det er eftervist i en lang række fodringsforsøg gennem de senere år – både i praksis og under kontrollerede forhold. Fra LG’s afprøvninger i Frankrig i perioden 2006-7 er der fundet gennemsnitlig ydelsesstigning på et halvt kg EKM/ko/dag i gennemsnit af 54 gårde, ved at fodre med en majssort med højere cellevægsfordøjlighed. På mere end tre fjerdedele af gårdene blev der konstateret ydelsesstigninger på op til 3.5 kg/ko dag på en enkelte dyr i besætningen. Fodringsforsøg på Kvægbrugets Forsøgscenter Foulum i 2005 viste et merudbytte på op til 2,5 kg EKM/ko/dag ved, at fodre med en majssort med en høj fordøjlighed af cellevægge, i forhold til en sort med lav fordøjelighed.

I et amerikansk forsøg fra 1999 med forskellige grovfodertypers cellevægsfordøjelighed, kunne det konkluderes, at for hver procentenhed cellevægsfordøjeligheden hæves, stiger mælkeydelsen med 0,25 kg mælk. Hvor stor ydelsesstigning, en forøgelse af cellevægsfordøjeligheden giver, er varierende fra dyr til dyr, men alle forsøg peger entydigt i retning af at jo højere FK-NDF er, jo højere er mælkeydelsen.

Dansk Kvæg og Landscnetret, Planteproduktion har efter ide fra JYSK Kvæg af grovfoder udviklet et regneark, hvor værdien af de forskellige majssorters foderværdi kan beregnes på den enkelte bedrift.  For de bedste sorter på markedet er der over 600 kr. at tjene pr. årsko. Det svarer til over 2000 kr. pr. ha.

Se eksempler på beregninger baseret på vores Animal Nutrition sorter nedenfor.

I beregningseksempler, er der anvendt Landsforsøgsdata fra 2011 + 2012 på kølige lokaliteter, og beregningen er baseret på en foderration med 50% majs og 50% græs i grovfoderrationen. Ved større majsandel vil værdien af gode majssorter øges, og tilsvarende falde ved lavere majsandel. Dog vil faldet ikke være større end at der stadig er adskillige hundrede kroner at hente pr. ko ved at vælge de bedste sorter.

Lav dine egne beregninger

I regnearket udgivet af Landscentret er det muligt at indtaste forudsætningerne på din egen bedrift og gergne værdien af de enkelte majssorter på din bedrift. Find regnearket på Landmand.dk eller tryk her.